Tento dokument predstavuje všeobecné obchodné podmienky poskytovania online kurzov angličtiny „ANGLIČTINA ĽAHKO“ prostredníctvom digitálnej platformy www.anglictinalahko.sk (ďalej len „VOP“) spoločnosťou EdifiersOne s.r.o., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 068 601, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71292/B, DIČ 2023220969 (ďalej aj „EdifiersOne“).

DEFINÍCIE POJMOV

Na účely výkladu ustanovení týchto VOP majú použité pojmy význam podľa tohto bodu nasledovne:
a. Poskytovateľ znamená spoločnosť EdifiersOne,
b. Klient znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzavrie zmluvu na poskytovanie online kurzov angličtiny na digitálnej platforme prostredníctvom webovej stránky www.angličtinalahko.sk,
c. Zmluva znamená zmluva na poskytovanie online kurzov angličtiny v zmysle ods. b. vyššie,
d. Online kurzy angličtiny znamenajú kurzy angličtiny v balíkoch tak ako sú uvedené na webovej stránke www.anglictinalahko.sk tvoriace predmet Zmluvy uzavretej s Poskytovateľom,
e. VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania online kurzov angličtiny Poskytovateľom,
f. Cena kurzu znamená cenu za Online kurz angličtiny, tak ako je táto uvedená na webovej stránke www.anglictinalahko.sk,
g. Zmluvná strana znamená v kontexte uzavretej Zmluvy jednotlivo Klient alebo Poskytovateľ, Zmluvné strany znamená Poskytovateľ a Klient spolu.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ sa Zmluvou zaväzuje poskytnúť Klientovi zakúpený Online kurz angličtiny v špecifikách uvedených pre jednotlivý Online kurz angličtiny a Klient sa zaväzuje uhradiť za Online kurz angličtiny Poskytovateľovi Cenu kurzu. Zmluvný vzťah (uzatvorenie Zmluvy) medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká na základe objednávky Online kurzu angličtiny a úhrady Ceny kurzu.

Online kurz angličtiny je určený výlučne na štúdium angličtiny Klientom. V prípade, ak Online kurz angličtiny objednáva rodič ako zákonný zástupca maloletej osoby, je možné Online kurz angličtiny využívať na štúdium angličtiny touto maloletou osobou. V prípade, ak Online kurz angličtiny objednáva právnická osoba je povinná na požiadanie Poskytovateľa uviesť identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré budú Online kurz angličtiny využívať na štúdium angličtiny.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých Zmlúv uzatvorených medzi Poskytovateľom a Klientom. Klient s týmito VOP vyjadruje výslovný súhlas pri objednávke Online kurzu angličtiny.

Aspekty právneho vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené vo VOP, sa riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „Občiansky zákonník“).

Na vzťahy s Klientom, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Použitie akýchkoľvek existujúcich obchodných podmienok Klienta, ktorý je právnickou osobou, odlišných od týchto VOP, je vylúčené.

PLNENIE V ZMYSLE ZMLUVY

Klient najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po úhrade Ceny kurzu obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu prístupový kód, ktorý bude pre neho prístupovým kódom na digitálnu platformu, kde bude prebiehať Online kurz angličtiny počas celej doby trvania vybraného balíka Online kurzu angličtiny (ďalej aj „Prístupový kód“), spolu s dobou platnosti Prístupového kódu na prihlásenie sa do Online kurzu angličtiny (ďalej aj „Deň začatia Online kurzu angličtiny“).

Po prihlásení sa obdržaným Prístupovým kódom Klient absolvuje zaraďovací test na určenie jazykovej úrovne (ďalej aj „Jazykový test“). Najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po absolvovaní Jazykového testu budú Klientovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané inštrukcie a manuály viažuce sa k vybranému Online kurzu angličtiny.

Povinnosť Poskytovateľa poskytnúť Online kurz angličtiny Klientovi je splnená tým, že Klientovi je umožnený prístup na platformu výučby Online kurzu angličtiny po dobu ako je táto Klientom objednaná v rámci balíka Online kurzu angličtiny. Zmluva sa zo strany Poskytovateľa považuje za splnenú aj v prípade, ak Klient neabsolvuje Jazykový test alebo nebude realizovať prihlásenia sa na platformu výučby zakúpeného Online kurzu angličtiny z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane.

V prípade, že nastali okolnosti nezávislé od vôle Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľovi objektívne bránia v plnení jeho záväzkov zo Zmluvy, najmä, nie však výlučne, technické dôvody na strane Klienta; sú okolnosťami vylučujúcimi akúkoľvek zodpovednosť Poskytovateľa voči Klientovi v dôsledku omeškania s plnením záväzkov v zmysle Zmluvy.

Technické predpoklady na poskytovanie Online kurzu angličtiny u Klienta budú Klientovi oznámené v prípade technických problémov s funkcionalitou Online kurzu angličtiny a v prípade jeho žiadosti o ich poskytnutie zaslanej na e-mail Poskytovateľa ahoj@anglictinalahko.sk.

V prípade, ak má Klient záujem pokračovať v Online kurze angličtiny aj po ukončení doby prístupu na platformu výučby v rámci zakúpeného Online kurzu angličtiny, je potrebné zakúpenie ďalšieho Online kurzu angličtiny, pokračovanie sa nekoná automaticky.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena kurzu za Online kurz angličtiny je uvedená pri jednotlivých balíkoch Online kurzu angličtiny na www.anglictinalahko.sk. Každý balík Online kurzu angličtiny je možné objednať na tri (3) mesiace, šesť (6) mesiacov, (9) deväť mesiacov alebo dvanásť (12) mesiacov, a to bez ohľadu na počet sviatkov, dní pracovného pokoja, resp. iných ako pracovných dní počas uvedeného obdobia (doba Online kurzu angličtiny sa nepredlžuje).

Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi plnú Cenu kurzu s uvedením správneho variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky. Klientovi bude na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaná vyúčtovacia faktúra najneskôr do siedmych (7) dní odo dňa zaplatenia Ceny kurzu.

Cena kurzu sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa. Cenu kurzu nie je možné uhrádzať na splátky.

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať Online kurz angličtiny až po úhrade celej Ceny Kurzu Klientom.

Všetky aktuálne zľavy, ktoré je možné si pri objednaní Online kurzu angličtiny uplatniť sú uvedené na webovej stránke www.anglictinalahko.sk, a to vrátane podmienok pre ich uplatnenie. Zľavy je možné uplatniť pri objednaní Online kurzu angličtiny, nárok na zľavu spätne nie je možné uplatniť.

STORNOVANIE ONLINE KURZU ANGLIČTINY (ODSTÚPENIE OD ZMLUVY) A VRÁTENIE CENY KURZU

Klient je oprávnený požiadať o stornovanie Online kurzu angličtiny (odstúpiť od Zmluvy) zaslaním odstúpenia v znení uvedenom v Prílohe č. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (formulár prístupný tu) alebo zaslaním odstúpenia, z ktorého bude jednoznačne vyplývať vôľa Klienta stornovať Online kurz angličtiny na e-mail: ahoj@anglictinalahko.sk a to v lehote siedmych (7) dní odo Dňa začatia Online kurzu angličtiny, minimálne s uvedením: identifikačné a kontaktné údaje Klienta, názov balíka Online kurzu angličtiny, Deň začatia Online kurzu angličtiny. Stornovanie je možné bez ohľadu na to, či Klientom bol realizovaný Jazykový test alebo prvé prihlásenie sa cez Prístupový kód, stornovanie zo strany Klienta nie je možné po uplynutí siedmych (7) dní odo Dňa začatia Online kurzu angličtiny.

Poskytovateľ uvádza, že poskytovanie Online kurzu angličtiny je poskytnuté Dňom začatia Online kurzu angličtiny, tj. pred uplynutím lehoty na stornovanie Online kurzu angličtiny, pričom Klient potvrdením súhlasu s týmito VOP súhlasí s touto formou poskytnutia Online kurzu angličtiny. Klient je poučený a potvrdením súhlasu s týmito VOP súhlasí s možnosťou stornovania Online kurzu angličtiny v lehote a za podmienok uvedených v bode 20 týchto VOP, a to napriek tomu, že Dňom začatia Online kurzu angličtiny prišlo k úplnému poskytnutiu služby.

V prípade stornovania Online kurzu angličtiny Poskytovateľ zablokuje Klientovi Prístupový kód, čím Klient stráca prístup na platformu Online kurzu angličtiny. Cena kurzu bude v prípade stornovania Online kurzu angličtiny Klientovi vrátená do siedmych (7) dní odo dňa doručenia požiadavky o stornovanie Online kurzu angličtiny, a to na účet, z ktorého bola Cena kurzu uhradená.

UKONČENIE ZMLUVY ZO STRANY POSKYTOVATEĽA

Klient nie je oprávnený Online kurz angličtiny, ani akékoľvek materiály, informácie, ku ktorým získa prístup prostredníctvom Prístupového kódu ďalej akýmkoľvek spôsobom prevádzať, poskytovať, kopírovať, fotiť z obrazovky, taktiež nie je oprávnený Online kurz angličtiny využívať na učenie iných osôb ako svojej osoby alebo osôb v súlade s VOP (ďalej pre akúkoľvek činnosť Klienta uvedenú v tomto bode aj „Zneužitie Online kurzu angličtiny“).

Poskytovateľ je oprávnený v prípade zistenia Zneužitia Online kurzu angličtiny bezodkladne zablokovať Klientovi Prístupový kód, čím Klient stráca prístup na platformu Online kurzu angličtiny. O tejto skutočnosti je Poskytovateľ povinný informovať Klienta oznámením na jeho zadanú e-mailovú adresu.

Poskytovateľ je oprávnený v prípade Zneužitia Online kurzu angličtiny Klientom od Zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením doručeným na zadanú e-mailovú adresu Klienta. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia podľa predchádzajúcej vety.

V prípade odstúpenia od Zmluvy v zmysle bodu 25 týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uhradenej Ceny kurzu, s čím Klient výslovne súhlasí. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený si započítať s povinnosťou na vrátenie Ceny kurzu v dôsledku odstúpenia od Zmluvy v zmysle bodu 25 týchto VOP.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Doručovanie písomností si Poskytovateľ a Klient dohodujú prostredníctvom e-mailu na adresy: Poskytovateľ ahoj@anglictinalahko.sk, Klient – na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní Online kurzu angličtiny. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom obdržania potvrdenia o prečítaní zo strany adresáta odosielateľovi, pričom adresát za zaväzuje takéto potvrdenie o prečítaní zaslať odosielateľovi bez zbytočného odkladu po doručení písomnosti na e-mail. V prípade nesplnenia povinnosti zaslať potvrdenie o prečítaní sa písomnosť považuje za doručenú dňom obdržania potvrdenia o doručení písomnosti adresátovi.

Reklamácie, podanie sťažnosti alebo iný podnet je možné uplatniť na adrese Poskytovateľa ahoj@anglictinalahko.sk. K reklamácii, sťažnosti alebo inému podnetu sa Poskytovateľ vyjadrí v lehote siedmych (7) dní odo dňa jej doručenia a tieto budú vybavené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V prípade záujmu o vypracovanie správy o postupe v jednotlivých balíkoch Online kurzu angličtiny je potrebné zaslať túto požiadavku Poskytovateľovi na e-mail ahoj@anglictinalahko.sk. Následne budú Klientovi oznámené všetky podmienky a postupy pri vypracovaní správy o postupe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Informácie k ochrane osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Ochrana osobných údajov uvedenej na webovej stránke www.anglictinalahko.sk.

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadi slovenskými právnymi predpismi (voľba slovenského práva), najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade sporov sa Poskytovateľ a Klient zaväzujú vyvinúť úsilie na jeho vyriešenie mimosúdnou cestou, v prípade ak k jeho vyriešeniu mimosúdnou cestou nepríde, na prejednanie sporu sú príslušné súdy Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ oboznamuje Klienta, že spory je možné riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, platforma alternatívneho riešenia sporov – – https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo VOP podľa vlastného uváženia a aj bez predchádzajúceho oznámenia či súhlasu Klienta kedykoľvek meniť, rušiť a/alebo nahrádzať novými, pričom na jednotlivé Zmluvy sa vzťahuje znenie VOP aktuálne v čase uzavretia Zmluvy.

Toto znenie VOP bolo zverejnené a je účinné od 20.04.2021.